Wat kun je doen tegen houtrook en welke rol speelt het filter voor de pelletkachel? Het houtrookfilter en het fijnstoffilter vermijden overlast. De combinatie met een nieuwe generatie pelletkachel is belangrijk vanwege de vereiste stookcondities.

Katalytisch houtrookfilter: beste katalysator
Elektrostatisch filter ESP: beste fijnstoffilter 
Samenvatting beste filter pelletkachel 

Filter pelletkachel  

Comfortabel verwarmen en genieten en nog prima betaalbaar ook: de pelletkachel wint terrein. Maar een mogelijke keerzijde schuilt in houtrook, overlast en pelletkachel fijnstof.

Je wilt niemand tot last zijn en je geeft ook om de buurt. Is een filter voor de pelletkachel noodzakelijk? 

Kunnen buren last hebben van de pelletkachel?

Van houtkachels is het algemeen bekend dat ze overlast kunnen veroorzaken. Houtrook in de buurt leidt vaak tot stank en klachten. Buren willen niet in de stank zitten en ze hechten waarde aan hun gezondheid. De houtrook van houtkachels bedreigt die gezondheid.

Bij pelletkachels is het verhaal heel anders. Een pelletkachel brandt per definitie al veel schoner dan een houtkachel. De computer in de kachel zorgt automatisch voor perfecte stookcondities. Zaken als temperatuur, toevoer van lucht en doseren van hout(pellets) regelt de kachel zelf.

Toch kunnen buren last hebben van de pelletkachel. Ook zo’n kachel ruik je soms nog net een beetje. En een pelletkachel stoot weliswaar veel minder schadelijke stoffen uit, maar ze zijn er nog wel. Met de nadruk op nóg, want het filter voor de pelletkachel blijkt in testlabs en in de praktijk de oplossing.

Pelletkachel filter ingebouwd pelletkahel

Wat is een filter? Voorbeeld roetfilter auto

Je bent vast bekend met de term ‘roetfilter’. Een roetfilter zorgt dat er minder schadelijke stoffen in uitlaatgassen van auto’s aanwezig zijn. Schadelijke roetdeeltjes worden opgehangen en vastgehouden. Het doel is schonere uitlaatgassen.  

De filters voor pelletkachels werken wel wat anders dan een roetfilter, maar het doel is hetzelfde: schonere uitlaatgassen. Het doel is zelfs ambitieuzer. De marktleider in pelletkachels werkt aan filters die de uitstoot van koolwaterstoffen en fijnstof naar nagenoeg nul brengen. Wat zijn dat voor filters?

Katalytisch houtrookfilter: beste katalysator

Auto’s kunnen naast een roetfilter ook een katalysator hebben. Door een chemische reactie neutraliseert een katalysator de schadelijke stoffen uit rookgassen. De katalysator voor pelletkachels (katalytisch houtrookfilter) ontleedt eveneens schadelijke moleculaire verbindingen.

Eerste inbouw katalysator voor pelletkachels

’s Werelds eerste katalysator om in pelletkachels te plaatsen heet Pellet-ABC. Het is geen traditioneel filter, maar een inbouw naverbrander, die – onder andere – polycyclische aromatische koolwaterstoffen aanpakt (PAK’S).

Filter pelletkachel

Gas-CV-ketel

De After Burning Catalysator Pellet-ABC strijdt ook tegen geurhinder. In testlaboratoria wijzigt de hedonische waarde van de pelletkachel. De hedonische waarde voorspelt de mate van geurhinder. 

De praktijktesten komen overeen met de laboratoriumdata. Bij pelletkachels met inbouw Pellet-ABC ruiken buren de pelletkachel niet, zelfs niet als ze vlakbij de afvoer staan. Je ruikt bij wijze van nog minder dan bij een normale gas-CV-ketel, geen stank meer in de buurt.

Klachten pelletkachel

Ambtenaren van gemeenten zijn blij: deze katalysator heft overlast in de wijk op. En daarmee verdwijnen de klachten als sneeuw voor de zon. De stank is weg en ook de afname van PAK’s telt mee. PAK’s zijn kankerverwekkend. Een katalytisch houtrookfilter doet er dus toe.

Plaatsing van het filter pelletkachel

De plaatsing van een filter houdt verband met de (goede) werking ervan. Partijen passen ‘filters’ of katalysatoren op diverse manieren toe. Zo kan iemand een katalysator in het rookgasafvoerkanaal plaatsen of in het toestel zelf, ingebouwd – Pellet-ABC.

Een plaatsing in het rookgasafvoerkanaal werkt minder goed. Een ingebouwde katalysator, in het toestel zelf, werkt beter. Dit heeft te maken met de vereiste temperaturen voor een goede werking. Elke plaats heeft een eigen temperatuurzone en eigen effect op de katalysator. 

Plaatsing in het rookgasafvoerkanaal wordt ook wel vaak aangeduid als ‘plaatsing achteraf’. Dit veronderstelt bijna dat de plaatsing in het toestel zelf (inbouwen) niet achteraf is of kan. Maar dat is een onjuiste weergave van zaken. 

Bij nieuwe generatie pelletkachels kan een katalysator ook achteraf geheel geïntegreerd worden, als ingebouwd onderdeel. Het ontwerp van de nieuwe generatie pelletkachel houdt namelijk al rekening met de (latere) plaatsing van het filter in het toestel zelf.

Beste optie houtrookfilter

  • Dit betekent een regelrechte doorbraak(!) voor de werking en toepasbaarheid van filters voor pelletkachels: 
  • Kenners van filters en katalysatoren zagen toestellen met ingebouwde katalysator als de beste optie om te ontwikkelen.
  • Die ontwikkeling is nu gerealiseerd met de inbouw Pellet-ABC voor nieuwe generatie pelletkachels.

Effectiviteit filter pelletkachel

Katalysatoren geplaatst in de rookgasafvoer waren – ondanks de mindere werking op die plaats – soms wel 85% effectief. Op de nieuwe plaats streeft de Pellet-ABC naar vrijwel 100%. Niemand ruikt de kachel nog.

Elektrostatisch filter ESP: beste fijnstoffilter

Een ‘electrostatic precipitator’ (ESP) is een elektrostatisch filter. Dit filter gebruikt elektrische lading om (fijn)stofdeeltjes te vangen. Het rookgas leidt langs een elektrode onder hoge spanning. Kleine fijnstofdeeltjes worden statisch geladen omdat er elektronen overspringen. 

Het elektrische veld ‘duwt’ de geladen deeltjes weg, de buiswanden trekken de deeltjes aan. Het fijnstof wordt zichtbaar als samengeklonterde as. Zo houdt het fijnstoffilter de fijnstof vast en voorkomt het verspreiding van de fijnstof in de lucht. De ESP lijkt veelbelovend als het beste fijnstoffilter. 

ESP fijnstoffilter pelletkachel

Rendement filter ESP

De inbouw in een pelletkachel leek lange tijd niet mogelijk. Dat had te maken met het lompe formaat van het filter. Daarom werd er enkel gekeken naar plaatsing aan het einde van rookgasafvoerkanaal.

De ESP filter kon op die plaats enkele procenten tot wel 80% tot 90% fijnstof reduceren. Reden tot juichen, zou je zeggen. Alleen het maximale rendement van het filter hing sterk samen met de beste stookcondities. 

Vandaar dat stichtingen, belangengroepen en andere betrokken partijen nog niet direct heel enthousiast waren. Want besef: iemand die zelf stookt met een houtkachel, voldoet lang niet elke keer aan de beste stookcondities. En dan zal het remendent (veel) lager zijn. Hier komt het voordeel van de beste pelletkachel weer om de hoek kijken: die stookt automatisch perfect.

Gebruiker kachel ontzorgen

In een openbaar verschenen rapport over filters en katalysatoren klonk vooral het verlangen naar innovatie. De auteurs gaven aan dat ze aan het wachten zijn op met name ingebouwde systemen. En dan het liefst systemen die aandacht hebben voor alle omstandigheden.

Het gaat om systemen die hand in hand gaan met de kwaliteit van de brandstof en de gebruiker van de kachel ontzorgen door automatisering,.

  • Dat brengt ons bij de nieuwe generatie pelletkachel. De NextGen, NextWoody en NextElite zijn schoner en slimmer dan welke houtkachel dan ook. Alle uitgesproken en uitgeschreven verwachtingen komen samen in de beste serie pelletkachels.
  • De kachels bieden al ruimte voor de inbouw van een katalytisch houtrookfilter. Daarnaast zijn de product engineers van de marktleider volop bezig met ruimte voor de ESP. In jaren van innovatie en doorontwikkeling is het gelukt het formaat van het filter te verkleinen.

Oftewel: ook hier wordt het filter verplaatst naar de beste plaats: in het toestel zelf.

Een volgende doorbraak is aanstaande.

pelletkachel filter ESP fijnstoffilter

Samenvatting beste filter pelletkachel 

  • De Pellet-ABC biedt als katalytisch houtrookfilter de beste oplossing tegen stank en koolwaterstoffen. Daarnaast mag het elektrostatische filter binnenkort niet ontbreken als aanvulling tegen fijnstof.
  • Het houtrookfilter tegen stank en koolwaterstoffen is al beschikbaar voor nieuwe generatie pelletkachels. Het filter valt eenvoudig in te bouwen.

De FineDuster (ESP filter voor pelletkachels) wordt op dit moment getest in diverse internationale testlaboratoria. De kans is groot dat het filter gebruiksklaar is voor het volgende versienummer van de next-serie.

De kwaliteit van de brandstof (houtpellets) is een belangrijke factor. Resultaten voor beide filters zijn alleen gegarandeerd wanneer gebruikers de geadviseerde houtpellets toepassen.

Soms hoor je weleens kritiek tegen filters. De filters zouden alleen goed werken wanneer je goed stookt. Bij een pelletkachel zijn de vereiste stookcondities instelbaar en voorspelbaar.

Dankzij de computer in een pelletkachel is goed stookgedrag wél constant (consistent) voor herhaling vatbaar. En dus werken de filters.